Pravidla a podmínky klubu

GOLF CLUB GOLF ARTS

stanovy klubu

(zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Občanské sdružení Golf Club Golf Arts (dále jen "klub") založili jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; klub je právnickou osobou.

2. Název klubu

2.1. Název klubu je: Golf Club Golf Arts.

3. Sídlo klubu

3.1. Sídlem klubu je: Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7.

4. Členství v klubu

4.1. Členství v klubu je dobrovolné a členem se může stát každá česká i zahraniční fyzická a právnická osoba, která se chce podílet na rozvoji klubu a souhlasí se stanovami klubu. Klub poskytuje dvě formy členství.

4.2. Přidružené členství v klubu vzniká

4.2.1. podpisem přihlášky a vyslovením souhlasu se stanovami, případně dalšími závaznými předpisy klubu dle rozhodnutí valné hromady, a zároveň

4.2.2. zaplacením členského příspěvku.

4.3. Řádné členství v klubu vzniká rozhodnutím valné hromady klubu. Řádným členem se může stát pouze osoba z řad přidružených členů, která v den rozhodování valné hromady splnila všechny povinnosti přidruženého člena klubu. Na přijetí za řádného člena klubu není právní nárok.

5. Cíl a předmět činnosti

5.1. Cílem činnosti zakládaného klubu je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti sportu a se sportem souvisejících aktivit a v souvislosti s tím k

5.1.1. rozvoji a propagaci golfového sportu jako prostředku aktivního odpočinku,

5.1.2. zajišťování sportovní činnosti svých členů,

5.1.3. pořádání a organizování turnajů a soutěží pro závodní i rekreační hráče.

6. Orgány klubu

6.1. Orgány klubu jsou:

6.1.1. valná hromada řádných členů klubu,

6.1.2. výbor klubu,

6.1.3. prezident klubu,

6.1.4. revizor účtů.

6.2. Orgány klubu jsou voleny valnou hromadou.

7. Valná hromada řádných členů klubu

7.1. Nejvyšší orgánem klubu je valná hromada, kterou tvoří všichni řádní členové klubu.

7.2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

7.2.1. schvalování stanov klubu, jejich změn či doplňků,

7.2.2. volba výboru klubu,

7.2.3. schvalování plánu a finančního rozpočtu klubu,

7.2.4. schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky klubu,

7.2.5. rozhodnutí o rozpuštění klubu nebo o jeho sloučení s jiným klubem.

7.3. Řádnou valnou hromadu svolává prezident klubu jednou ročně, a to na poslední sobotu v měsíci březnu, pokud výbor klubu nestanoví ze závažných důvodů jiný termín. Pozvánka musí být odeslána všem členům nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady klubu. V pozvánce musí být uveden program jednání valné hromady

7.4. Valná hromada klubu je usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 10% členů s hlasovacím právem. Pokud není přítomen potřebný počet členů, po 1 hodině čekání se valná hromada rozpustí a bude svolána náhradní valná hromada, nejdříve po uplynutí 2 týdnů a nejpozději do 4 týdnů.

7.5. O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí.

8. Výbor klubu

8.1. Výbor klubu je výkonným orgánem klubu mezi konáním valných hromad. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě, kterou je volen na dobu 6 let. Opětovná volba členů výboru klubu je možná.

8.2. Výbor klubu má 3 členy. Odstoupení z funkce provede člen výboru buď písemně nebo ústně před usnášeníschopným výborem klubu nebo usnášeníschopnou valnou hromadou. Zbývající členové výboru jsou oprávněni kooptovat jiného člena výboru.

8.3. Výbor klubu je statutárním orgánem klubu, jenž řídí činnost klubu a jedná jeho jménem. Za výbor klubu navenek jedná prezident klubu, nebo pověřený člen výboru klubu dle článku 10.2 těchto stanov.

8.4. Výbor klubu rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě klubu nebo revizoru účtů, zejména

8.4.1. řídí činnost klubu,

8.4.2. volí prezidenta klubu na období 6 let a odvolává jej,

8.4.3. vydává vnitřní předpisy v rámci svých pravomocí,

8.4.4. zabezpečuje usnesení valné hromady klubu,

8.4.5. rozhoduje o přijetí nového člena klubu a o vyloučení člena klubu,

8.4.6. zajišťuje sportovní činnost klubu,

8.4.7. jmenuje sportovně technickou komisi, nebo sportovně technického komisaře klubu (STK).

8.5. Výbor klubu je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni minimálně tři členové. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů.

9. Prezident klubu

9.1. Prezident řídí činnost výkonného aparátu klubu ve smyslu usnesení valné hromady a stanov klubu. V jeho nepřítomnosti jej v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje pověřený člen výboru.

9.2. Klub navenek zastupuje a za klub se podepisuje prezident klubu tak, že k názvu klubu připojí svůj podpis. Je-li prezident nepřítomen, zastupuje jej v plném rozsahu člen výboru klubu, pověřený usnesením výboru klubu.

9.3. Opětovná volba prezidenta klubu je možná.

10. Revizor účtů

10.1. Revizor účtů je kontrolním a revizním orgánem klubu. Revizor účtů se při své činnosti řídí stanovami klubu, vnitřními předpisy klubu, právními předpisy a usneseními valné hromady. Je volen a odvoláván valnou hromadou a ze své činnosti je valné hromadě klubu odpovědný. Opětovná volba revizora účtů je možná. Revizorem účtů může být pouze fyzická osoba starší 18 let, člen klubu. Revizor účtů je volen na období 6 let.

10.2. Revizor účtů kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a vnitřních předpisů) klubu a jeho orgánů. Provádí revizi účetních dokladů a podkladů. Revizor účtů je odvolacím orgánem v případech, kdy tak určují stanovy a vnitřní předpisy klubu. Řeší podané odvolání člena, kterému bylo uloženo některé opatření pro porušení členských povinností. Rozhodnutí o odvolání včetně návrhu na opatření předkládá valné hromadě.

10.3. Revizor účtů má právo se účastnit zasedání výboru klubu s hlasem poradním.

10.4. Revizor účtů předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.

11. Práva a povinnosti členů klubu

11.1. Na činnosti klubu se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou-li se nebo nestanoví-li stanovy klubu či valná hromada jinak. Na řízení činnosti klubu se podílejí všichni řádní členové klubu prostřednictvím valných hromad.

11.2. Člen je povinen podílet se na práci klubu, respektovat stanovy, podrobit se rozhodnutím valné hromady a výboru. Dále je povinen platit příspěvky, jejichž výši stanoví výbor klubu.

11.3. Člen je dále povinen podílet se rozvoji klubu v souladu s těmito stanovami, je povinen respektovat zásady fair play nejen ve hře ale i ve vztahu k ostatním členům a partnerům klubu.

12. Hospodaření klubu

12.1. Zdroje majetku klubu jsou zejména:

12.1.1. příspěvky členů

12.1.2. příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

12.1.3. příspěvky a dotace České golfové federace a vyšších tělovýchovných sdružení a organizací

12.1.4. dotace, dary a příspěvky jiných fyzických a právnických osob.

12.2. Klub hospodaří s finančními prostředky v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě rozpočtu pro daný rok, schváleného usnesením valné hromady klubu.

13. Zánik členství v klubu

13.1. Členství v klubu zaniká vystoupením člena z klubu, úmrtím člena klubu nebo jeho vyloučením.

13.2. Členství v klubu zaniká též v důsledku nezaplacení členských příspěvku, a to rozhodnutím výboru klubu.

14. Zánik klubu

14.1. Klub zaniká:

14.1.1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením,

14.1.2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

15.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 23. března 2012.

V Praze dne 23. března 2012

Daniel Bezouška

prezident klubu