Zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu, je tento

oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu

(dále jen "ZOPS") povinen, zpracovávat moje:

1. jméno a příjmení, titul,

2. datum narození,

3. adresu místa pobytu,

4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5. telefonní číslo,

6. e‐mailovou adresu,

7. rodné číslo (se souhlasem).

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou

poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv

překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem

vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním

systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových

listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů

členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno

právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány

Osobní údaje dle bodu 1. až 7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem

evidován/a.

Beru na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

• České golfové federaci,

• Českému olympijskému výboru,

• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,

• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím

souvisejícími činnostmi:

o evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;

o organizace hry golfu;

o zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;

o tvorba žebříčků;

o zjištění výkonnosti hráčů;

o zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace,

jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;

o zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;

o zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Česká golfová federace, Strakonická 2860, 150 00 Praha 5

IČ: 45251100, DIČ: CZ45251100, Spisová značka: L 2368 vedená u Městského soudu v Praze

Beru na vědomí, že mám právo:

• mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR),

• požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),

• na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,

• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,

• na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,

• podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového

úřadu.

Správcem osobních údajů je klub Golf Club Golf Arts, IČ 27034968, se sídlem Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7.,

a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát

členem klubu.